BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

čiastočne vyhovuje
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn.:Kd4/17/1100-3, zo dňa 11. 05. 2017, doručeného hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave dňa 15. 05. 2017 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 zo dňa 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia nasledovne:

1. vyhovuje
protestu prokurátora v napadnutej časti  § 1 ods. 3 písm. c) a § 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 zo dňa 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia.

2. nevyhovuje
protestu prokurátora v napadnutej časti § 2 ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3, ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 zo dňa 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na  území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia.