BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi,Bratislava, a Ing. Jozefovi Turócimu, Bratislava, ktorá predstavuje sankciu za porušenie ustanovenia Článku IV, bodu 6 Zmluvy o nájme pozemkov  č. 08 83 0607 12 00 zo dňa 08. 11. 2012, t. z. nepredloženie kópie právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00, po dobu 294 dní (obdobie od 02. 10. 2013 do 23. 07. 2014).