BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m², LV č. 1656, a novovytvorenej parc. č. 21533/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², ktorá vznikla podľa GP č. 30132/2017 zo dňa 10. 05. 2017, z časti pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO 17330190, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby pozemkov,
 
s podmienkami:

1. nedôjde k predaju ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v prospech tretích osôb,

2. Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa zaväzuje, že prípadné stavebné a rekonštrukčné práce, zabezpečenie stavebného zhodnotenia pozemkov, bude realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným pozemkov, si nebude od vlastníka predmetných pozemkov nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce,

3. v prípade, ak mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.