BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 26. júna 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891, dňa  26. júna 2017:
 
1  Riadna individuálna účtovná závierka a výročná správa za rok 2016.
2  Rozhodnutie o úhrade straty za rok 2016.
3  Správa dozornej rady za rok 2016.
4  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
5  Výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2017.
6  Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku.