BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe, súpis. č. 670, na parc. č. 3338 a pozemku parc. č. 3338 – Panenská 17, vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto, k stavbe, súpis. č. 670, na pozemku parc. č. 3338 a k pozemku registra „C“ KN parc. č. 3338 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 602 m², LV č. 7019, vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom na Panskej 14 v Bratislave, IČO 35869607, za kúpnu cenu 1 174 754,00 Eur.