BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 173,35 m² v stavbe, súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 3410/4, na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 173,35 m² v stavbe, súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 3410/4, na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847,  pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času Klokan, so sídlom Pekníkova 2, v Bratislave, IČO 42174970, za účelom zriadenia a prevádzkovania elokovaného pracoviska mestskej rozpočtovej organizácie Centra voľného času, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,  za nájomné 12,00 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytového priestoru vo výmere 173,35 m²  v stavbe, so súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 3410/4,  na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Centrum voľného času Klokan, so sídlom Pekníkova 2, v Bratislave, IČO 42174970, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že mestská rozpočtová organizácia Centrum voľného času Klokan má záujem o  zriadenie elokovaného pracoviska a o prácu s deťmi v školskom veku, vďaka čomu sa vytvorí prostredie, v ktorom budú zmysluplnými činnosťami tráviť svoj voľný čas. Aktivity zamerané na tvorivú činnosť detí a športové aktivity napomáhajú zdravému životnému štýlu a podporujú prevenciu sociálno-patologických javov.