BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

nevyhovuje
protestu prokurátora sp. zn.: Kd 141/17/1100-11, zo dňa 12. 05. 2017, proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy.