BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/11, Alexandre Frajkovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 15470/11 – ostatné plochy vo výmere 106 m², zapísaného na LV č. 4288, do výlučného vlastníctva Alexandre Frajkovej, , Bratislava, za kúpnu cenu celkom 15 206,76 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 27/2017 vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., Čajakova 21, Bratislava, IČO 31403271, znalcom Ing. Petrom Skákalom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 129,46 Eur/m², čo pri výmere 106 m² predstavuje sumu celkom 13 722,76,00 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/11 - vo výmere 106 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúca ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 1200 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja a stavby rodinného domu – má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľky, tvorí súčasť záhrady v užívaní žiadateľky, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.