BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017.