BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 3690/8, parc. č. 3690/4, parc. č. 3690/6, parc. č. 3690/7, parc. č. 3688/4, parc. č. 3688/5, parc. č. 3688/8, parc. č. 3688/9, parc. č. 3688/10, parc. č. 3688/6, parc. č. 3688/7, parc. č. 3689/1, parc. č. 3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 a parc. č. 3689/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 3690/8, parc. č. 3690/4 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 281/1), parc. č. 3690/6 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 283/1), parc. č. 3690/7 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 283/1), parc. č. 3688/4 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 281/1), parc. č. 3688/5, parc. č. 3688/8, parc. č. 3688/9 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 283/1), parc. č. 3688/10, parc. č. 3688/6 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 283/1), parc. č. 3688/7 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 281/1), parc. č. 3689/1, parc. č. 3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 281/1) a parc. č. 3689/2 (v registri „E“ KN zodpovedajúceho časti pozemku parc. č. 283/1), spolu vo výmere 8 605 m², pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, so sídlom Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, za účelom usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom z dôvodu, že technický stav objektu zdravotného strediska si vyžaduje vysoké finančné investície na realizáciu postupnej rekonštrukcie, ktoré je možné získať z rôznych mimorozpočtových zdrojov len za predpokladu preukázania zmluvného vzťahu k pozemkom, na ktorých je postavený objekt zdravotného strediska, a priľahlým pozemkom, na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:
 
1. 17,00 Eur/m²/rok, za pozemky pod stavbami, čo pri výmere 2 024 m² predstavuje ročne sumu 34 408,00 Eur,
2. 0,50 Eur/m²/rok, za ostatné pozemky, čo pri výmere 6 581 m² predstavuje ročne sumu 3 290,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 3690/8, parc. č. 3690/4, parc. č. 3690/6, parc. č. 3690/7, parc. č. 3688/4, parc. č. 3688/5, parc. č. 3688/8, parc. č. 3688/9, parc. č. 3688/10, parc. č. 3688/6, parc. č. 3688/7, parc. č. 3689/1, parc. č. 3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 a parc. č. 3689/2, spolu vo výmere 8 605 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa chce majetkovoprávne vysporiadať vzťah k predmetným pozemkom, a to z dôvodu, že technický stav objektu zdravotného strediska si vyžaduje vysoké finančné investície na realizáciu postupnej rekonštrukcie, ktoré je možné získať z rôznych mimorozpočtových zdrojov len za predpokladu preukázania zmluvného vzťahu k pozemkom, na ktorých je postavený objekt zdravotného strediska, a priľahlým pozemkom.