BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkov :
– parc. č. 21293/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m² a parc. č. 21293/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 195 m²,  ktoré vznikli podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23. 02. 2017 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21293/3 a parc. č. 21293/18, zapísaných na LV č. 1656, a pozemkov parc. č. 9110/41 -  ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. č. 9116/14 - ostatné plochy vo výmere 237 m² a parc. č. 9116/16 - ostatné plochy vo výmere 224 m², zapísaných na LV č. 1, v celkovej výmere 1 298 m², vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

za

– pozemky parc. č. 21788/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 249 m², zapísanej na LV č. 7076, a parc. č.  21293/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m², zapísanej na LV č.  2792, v celkovej výmere 1 298 m², vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., Karadžičova 12, Bratislava, IČO 35872217, bez vzájomného finančného vyrovnania,
 
s podmienkou:
 
Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúcich sa pod telesom komunikácie II. triedy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, umiestnenej na týchto pozemkoch bez právneho dôvodu, a taktiež pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých žiadateľ plánuje zrealizovať výstavbu chodníka a účelovej prístupovej komunikácie k svojmu objektu, ktorý sa nachádza v dotyku so zamieňanými pozemkami.