BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 – ostatné plochy vo výmere 206 m² a parc. č. 8898/53 – ostatné plochy vo výmere 199 m², Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, so sídlom na Námestí hraničiarov 1622/16 v Bratislave, IČO 37924150, za účelom vybudovania a užívania objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, na dobu určitú 50 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné:
 
– 1,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 405 m² predstavuje sumu 405,00 Eur ročne,
– 0,50 Eur/m²/rok za obdobie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 405 m² predstavuje sumu 202,50 Eur ročne,
– 20,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo pri výmere 405 m² predstavuje sumu 8 100,00 Eur ročne,
 
s podmienkami:
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. Nájomca je pri spracovávaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie povinný okrem riešenia dopravného vybavenia objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA rešpektovať:
– novú cyklistickú trasu vedenú z dvoch strán – na Štúrovej ulici je novovybudovaná a na Dobrovičovej ulici je vyznačená na pôvodnom povrchu,
– novú organizáciu dopravy v území súvisiacu s výstavbou dvojkoľajnej električkovej trate na Štúrovej ulici s predĺžením do Petržalky.
 
3. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi v lehote do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy štúdiu investičného zámeru vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii na stavbu na predmete nájmu, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia.
 
4. Nájomca je povinný do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy vyžiadať a predložiť prenajímateľovi súhlasné stanovisko zhotoviteľa stavby „Štúrova ulica“, ktorým bolo Združenie Nosný systém MHD – Starý most, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava, s realizáciou objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, nakoľko práce na stavbe boli hradené z fondov EÚ a podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (komunikácie Štúrova) 5 rokov od dátumu odovzdania a prevzatia plynie záručná lehota, konečný dátum je 02. 12. 2020.
 
5. Nájomca je povinný v lehote do 4 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy:
–  vytýčiť a zakresliť existujúce zariadenia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
– predložiť budúcemu prenajímateľovi, prostredníctvom oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, projektovú dokumentáciu prekládky zariadení verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vrátane prekládky rozvádzača verejného osvetlenia na vyjadrenie, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že prezentácia fotografií, ako aj situovanie výstavy fotografií tematicky zameraných na udalosti z augusta 1968 práve na Šafárikovom námestí, je nosným motívom zámeru neziskovej organizácie, ktorým je výstavba objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA.