BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Bajan Vladimír

Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. dodatok č. 15 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika, s účinnosťou od 31. 07. 2017,
2. použitie výnosov zo sankcií za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia v hlavnom meste SR Bratislave výlučne na financovanie kontroly plnenia ustanovení tohto nariadenia,
3. vyhodnotenie pomeru delenia výnosov stanoveného v čl. 90 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pomer delenia výnosov zo sankcií za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 ustanovený v čl. 91 ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, tri roky po zavedení parkovacej politiky v hlavnom mesta SR Bratislave.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy obsahujúci vytvorenie osobitnej organizačnej jednotky zaoberajúcej sa kontrolou plnenia ustanovení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia.


T: 28. 09. 2017

2. predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh organizačnej štruktúry Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy obsahujúci povinnosť náčelníkov okrskových staníc Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy spolupracovať so starostami mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri kontrole plnenia ustanovení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia.
T: 28.09.2017