BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1207/246, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva stavby polopodzemného kontajneru na odpad na novovytvorenom pozemku registra. „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 1207/246 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m², ktorý vznikol podľa GP č. 61/2017 zo dňa 12. 04. 2017 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1207/22 – ostatné plochy vo výmere 7 249 m², k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť vybudovanie stanoviska na odpad a umiestnenie stavby „Polopodzemného kontajneru na odpad – Družicová 1-10“ spojené s právom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav a odstránenie stavby polopodzemného kontajneru v prospech spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s., so sídlom Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO 00681300, vecné bremeno pôsobí „in personam“ za odplatu 1 053,62 Eur stanovenú znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností podľa Znaleckého posudku č. 32/2017,
 
s podmienkami:
  1.  Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške a naraz uhradená oprávneným z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena poslednou zo zmluvných strán povinnému z vecného bremena.