BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rezedová 21, Rajecká 36, Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, Pankúchova 3, vlastníkom bytov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v bytoých domoch na ulici Rezedová 21, Rajecká 36, Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, Pankúchova 3, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.