BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 907 m² a parc. č. 3675/3 – ostatné plochy vo výmere 715 m², spolu vo výmere 8 622 m², mestskej časti Bratislava–Rusovce, so sídlom na Vývojovej 8 v Bratislave, IČO 00304611, za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy a revitalizácie autobusového otočiska v MČ Bratislava-Rusovce“, na dobu určitú 15 rokov, za nájomné 1,00 Eur/rok,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „E“ v k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých mestská časť Bratislava-Rusovce pripravuje projekt vybudovania cyklotrasy a revitalizácie otočiska na území svojej mestskej časti Bratislava-Rusovce, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.