Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.06.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021

 2. 2.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 4. 4.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č.0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu

 5. 5.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020

  Materiály
 6. 6.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 7. 7.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 10. 10.Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 11. 11.Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača

 12. 11a.Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 13. 12.Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 13.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 13a.Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

 16. 14.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 17. 15.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 18. 16.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

  Materiály
 19. 17.Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB

 20. 18.Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre rozvoj bývania

  Materiály
 21. 19.Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.

 22. 20.Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 23. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých tankistov

 24. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica

 25. 23.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi

  Materiály
 26. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 25.Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k.ú. Petržalka a prislúchajúceho pozemku, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka (doterajšieho správcu majetku)

  Materiály
 28. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave

 29. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, o. z., so sídlom v Košiciach

 30. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov

 31. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 32. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 33. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska

 34. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa

 35. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 36. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 37. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 38. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL

 39. 37.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave

 40. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave

 41. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom Bratislave

 42. 40.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača

 43. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 44. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 45. 43.Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 46. 44.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 47. 45.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 48. 46.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce

  Materiály
 49. 47.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 50. 48.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2021

 51. 49.Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 52. 50.Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

  Materiály
 53. 51.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021

 54. 52.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021

 55. 53.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

 56. 54.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 57. 55.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  Materiály
 58. 56.Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu

 59. 57.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie služieb

 60. 58.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 61. 59.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z.

 62. 60.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 63. 62.Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 64. 63.Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“

 65. 64.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave

 66. 65.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  Materiály
 67. 66.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu

 68. 67.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike

  Materiály
 69. 69.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.

 70. 70.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej

 71. 71.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav so sídlom v Limbachu

 72. 72.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 73. 73.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov

  Materiály
 74. 74.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 - 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 75. 75.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 76. 76.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 77. 77.Rôzne

 78. .Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (23. 06. 2021) popoludní

 79. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o počte prevádzkovateľov, prevádzok s technickými zariadeniami a počte technických zariadení k 30.4.2021

  Materiály
 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Vŕbová 12, Silvánska 1, 5, 27, Ľuda Zúbka 13, Vígľašská 21, vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020