Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícke podiely 1/8 na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 4464, k. ú. Nivy, a to na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15334/1 – ostatná plocha vo výmere 1 827 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 101 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/25 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/36 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/37 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 528 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15344/39 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 335 m², na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15420/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 719 m², od podielových spoluvlastníkov JUDr. Kristíny Mitrovej, Teplička nad Váhom a JUDr. Kataríny Višňovskej, r Bratislava, za kúpnu cenu celkovo v sume 14,00 Eur.