Bod č. 71

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav so sídlom v Limbachu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.