Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3553/10 – ostatná plocha vo výmere 713 m², LV č. 1, a parc. č. 3553/42 – ostatná plocha vo výmere 348 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 0,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 1 061 m², predstavuje ročne sumu 530,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 – ostatná plocha vo výmere 713 m², LV č. 1, a parc. č. 3553/42 – ostatná plocha vo výmere 348 m², LV č. 1095, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.