Návrh uznesenia

Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
Metodiku zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania a odporúča ho prerokovať na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislava s podmienkou prerokovania materiálu na samostatnom stretnutí spojených komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.