Návrh uznesenia

Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. vzdanie sa Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, postu predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 26. 5. 2021,
 
2. vzdanie sa Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, postu predsedníčky komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 27. 5. 2021. 
 
3. vzdanie sa Michala Kiču, neposlanca, členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku   Mestského   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 24. 6. 2021.
 
4. vyhlásenie volebnej komisie, že tajným hlasovaním bola/bol za predsedníčku/predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolená/ý .............................................. poslankyňa/poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, doterajšia/í členka/člen komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
 
5. vyhlásenie volebnej komisie, že tajným hlasovaním bola/bol za predsedníčku/predsedu komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolená/ý .............................................. poslankyňa/poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, doterajšia/í členka/člen komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
B. volí
​1. Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom ...................
 
2. Ing. Soňu Svoreňová, poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom ..............