Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.    760/2021 časť C zo dňa 25. 3. 2021
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.2 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994
2.3 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018
B. schvaľuje
3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
3.1 primátor č. 1405/2014
časť B bod 1
zo dňa 30. 1. 2014
T: každoročne
 k 31. 3.
zmena termínu:
26. 4. 2021
T: 23. 9. 2021
3.2 náčelník MsP č. 567/2020
časť B
zo dňa 27. 9. 2020
T: do 31. 3. 2021
zmena termínu:
30. 4. 2021
31. 5. 2021
T: 31. 7. 2021
 
4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
4.1 č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997
4.2 č. 64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 03. 2011
4.3 č. 135/2015 časť A zo dňa 28. 05. 2015
4.4 č. 746/2017časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017
4.5 č. 772/2017 časť B zo dňa 30. 03. 2017
4.6 č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017
4.7 č. 869/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017
4.8 č. 1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018
4.9 č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000