Návrh uznesenia (DU_10_var1_NOVY)

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie dodatku č. 08-83-0845-06-04 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení jej dodatkov, s Jazdeckým klubom Slávia STU so sídlom Májová 2483/21 v Bratislave, IČO 30803900, ktorým sa doba nájmu a výška nájomného zmení nasledovne:
 
doba určitá na 10 rokov s automatickým predĺžením o 5 rokov, aj opakovane v prípade plnenia povinností nájomcu, 
za nájomné: 

17,00 Eur/m²/rok – pozemky pod stavbami, čo predstavuje pri výmere 6 073 m² ročne sumu 103 241,00 Eur,
 
0,50 Eur/m²/rok - športové ihriská, čo predstavuje pri výmere 44 801 m² ročne sumu 22 400,50 Eur,
 
4,25 Eur/m²/rok - parkoviská, čo predstavuje pri výmere 2360 m² ročne sumu 10 030,00 Eur,
 
6,00 Eur/m²/rok - spevnené plochy,  čo predstavuje pri výmere 8 253 m² ročne sumu 49 518,00 Eur,
celkove pri výmere 61 487 m² predstavuje ročne sumu 185 189,50 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Dodatok č. 08-83-0845-06-04 bude s nájomcom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. Vydanie súhlasu prenajímateľa s podnájmom Telovýchovnej jednote SLÁVIA STU v Bratislave, Májová 2483/21, Bratislava, IČO 00598640 a Tenisovému klubu Slávia STU Bratislava, Májová 2483/21, Bratislava, IČO 31744109.
 
3. Nájomca zabezpečí prístup na predmetný majetok prenajímateľovi alebo mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení bezpečnostných opatrení vykonávaných vo verejnom záujme, ako aj samotnej činnosti vo verejnom záujme, napr. riešenie kamerového systému, parkovania, činností spojených s voľnočasovými aktivitami, cyklotrasami a pod., a súčinnosť pri ich realizácii formou umožnenia napojenia na zdroje energií, pomoc pri realizácii prípadných rozvodov a pod., ktoré by prenajímateľ alebo mestská časť Bratislava-Petržalka hradila z vlastných zdrojov.
 
Uzatvorenie dodatku pre Jazdecký klub Slávia STU predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že športový areál v danej lokalite je dlhodobo užívaný a prevádzkovaný nájomcom, je prínosom pre život obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka a jeho zveľadením a modernizáciou dôjde k skvalitneniu ponúkaných služieb.