Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, o.z., so sídlom v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 15294/13 –  ostatná plocha vo výmere  1 757 m², LV č. 9194,  za účelom umiestnenia  umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, užívanou širokou verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021, občianskemu združeniu BIELA NOC, o.z., so sídlom Floriánska 9, Košice, IČO 42329141, na dobu určitú do 31. 10. 2023 odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu – podľa návrhu žiadateľa,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.

vrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15294/13 v k. ú. Ružinov je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorý občianske združenie BIELA NOC, o.z., plánuje umiestniť umeleckú priestorovú inštaláciu „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, užívanou širokou verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021.