Návrh uznesenia (doba_5_urč_var3)

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uzatvorenie dodatku č. 08-83-0845-06-04 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení jej dodatkov, s Jazdeckým klubom Slávia STU so sídlom Májová 2483/21 v Bratislave, IČO 30803900, ktorým sa doba nájmu a výška nájomného zmení nasledovne:
 
doba určitá na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov,
 
za nájomné ročne  sumu 11 955,48 Eur (súčasné nájomné), čo pri celkovej výmere 61 487 m² predstavuje cca  0,19 Eur/m²/rok,
 
s podmienkami:
 
1. Dodatok č. 08-83-0845-06-04 bude s nájomcom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
2. Vydanie súhlasu prenajímateľa s podnájmom Telovýchovnej jednote SLÁVIA STU v Bratislave, Májová 2483/21, Bratislava, IČO 00598640 a Tenisovému klubu Slávia STU Bratislava, Májová 2483/21, Bratislava, IČO 31744109.
 
3. Nájomca zabezpečí prístup na predmetný majetok prenajímateľovi alebo mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení bezpečnostných opatrení vykonávaných vo verejnom záujme, ako aj samotnej činnosti vo verejnom záujme, napr.  riešenie kamerového systému, parkovania, činností spojených s voľnočasovými aktivitami, cyklotrasami a pod. a súčinnosť pri ich realizácii formou umožnenia napojenia na zdroje energií, pomoc pri realizácii prípadných rozvodov a pod., ktoré by prenajímateľ alebo mestská časť hradila z vlastných zdrojov.