Návrh uznesenia (nove_uzn_alt_2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190 pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

1. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 086 m², spolu s vybudovanou inžinierskou stavbou parkoviska, Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 35738880, za účelom prevádzkovania parkoviska pre návštevníkov Tyršovho nábrežia, na dobu neurčitú, za nájomné 0,20 Eur/m²/deň, to je 73,00 Eur/ m²/rok – parkoviská, čo predstavuje pri výmere 4 086 m² ročne sumu 298 278,00 Eur/rok, podľa § 6 ods. 1 bod 1b písm. k)  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva,  

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5194/1 v k. ú. Petržalka pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., v súčasnosti vytvára oddelenie property managementu, ktorého úlohou je komplexná odborná starostlivosť o zverené nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť profesionálne služby pre hlavné mesto SR Bratislavu, ako aj pre občana. Nájomné tvorí náklady, ktoré navyšujú cenu parkovného za vykonané služby. Keďže ide o miesto, ktoré slúži verejnosti na oddych, šport a kultúru, neodporúčame zaťažiť cenu parkovného ďalšími nákladmi.
 
2. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5190 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 000 m², spolu so spevnenou plochou, Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 35738880, za účelom vybudovania dočasnej odstavnej plochy pre občanov a návštevníkov Tyršovho  nábrežia, na dobu  neurčitú, za nájomné  0,20 Eur/m²/deň, to je  73,00 Eur/ m²/rok – spevnená odstavná plocha, čo predstavuje pri výmere 4 000 m² ročne sumu 292 000,00 Eur/rok, podľa § 6 ods. 1 bod 1b písm. k) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva,  
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5190 v k. ú. Petržalka Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., v súčasnosti vytvára oddelenie property managementu, ktorého úlohou je komplexná odborná starostlivosť o zverené nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť profesionálne služby pre hlavné mesto SR Bratislavu, ako aj pre občana. Nájomné tvorí náklady, ktoré navyšujú cenu parkovného za vykonané služby. Keďže ide o miesto, ktoré slúži verejnosti na oddych, šport a kultúru, neodporúčame zaťažiť cenu parkovného ďalšími nákladmi.