Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351 Športovému klubu MEDVEDICA so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77,50 m² a parc. č. 351 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37,50 m², zapísaných na LV č. 1748, spolu vo výmere 115 m², Športovému klubu MEDVEDICA, Lovinského 39 v Bratislave, IČO 42362628, za účelom vybudovania a užívania viacúčelového objektu so zázemím pre priľahlý PumpPark Petržalka, umiestnený na Haanovej ulici, na susedných pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, na dobu neurčitú, za nájomné 100,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, spolu vo výmere 115 m², Športovému klubu MEDVEDICA predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby umiestnenia viacúčelového objektu so zázemím, ktorý bude slúžiť návštevníkom priľahlého PumpPark Petržalka na Haanovej ulici, na susedných pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21. Pre stavebné konanie na realizovanie tohto projektu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.