Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 144,30 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozostávajúcich z hlavných priestorov, miestností č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, určených ako kancelárske priestory, a spoločných obslužných priestorov, miestností č. 1, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, v zmysle pôdorysu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia, pre spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO 35738880, za účelom administratívno-sociálneho zázemia zamestnancov a vedenia spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO 35738880, na dobu neurčitú odo dňa odovzdania predmetu nájmu a za nájomné 80,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje sumu 6 184,00 Eur ročne za hlavné priestory a sumu 536,00 Eur ročne za obslužné priestory, spolu 6 720,00 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 144,30 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO 35738880, za účelom administratívno-sociálneho zázemia zamestnancov a vedenia spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., je obchodná spoločnosť, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je hlavné mesto SR Bratislava, a predmetom jej činnosti sú verejno-prospešné služby, ktorých hlavným zadávateľom je hlavné mesto SR Bratislava: odťahovanie vozidiel z miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy, t. z. z ciest I. a II. triedy, s možnosťou zapojenia komunikácií v správe mestských častí (cesty III. a IV. triedy). Úlohou spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., je zaviesť paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku vo vnútroblokoch, na účelových komunikáciách, v parkovacích domoch a na zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., vykonáva  správcovskú činnosť, tzv. property manažment.