Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11 Centru voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava-Rača

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. Odňatie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zo správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, IČO 31810519, novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 17377/9 – ostatné plochy vo výmere vo výmere 1 194 m² a parc. č. 17377/11 – ostatné plochy vo výmere 402 m², vzniknutých podľa GP č. 385/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/3, LV č. 5763, k. ú. Rača,

s podmienkou:

Protokol o odňatí správy bude Centrom voľného času podpísaný do 100 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že protokol o odňatí správy v tejto lehote nebude Centrom voľného času podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/9 – ostatné plochy vo výmere vo výmere 1 194 m², vzniknutého podľa GP č. 385/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/3, LV č. 5763, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21 v Bratislave, IČO 00304557, za účelom revitalizácie – ošetrenia drevín, odstránenia inváznych druhov rastlín, doplnenia zelene, výsevu lúčneho typu trávnika a udržiavania predmetu nájmu a užívania širokou verejnosťou ako park/oddychová zóna, za nájomné v sume 0,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 1 194 m² predstavuje ročne sumu 597,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od dňa účinnosti protokolu o odňatí správy podľa bodu 1 tohto uznesenia. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu  novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/9 – ostatné plochy vo výmere vo výmere 1 194 m², vzniknutého podľa GP č. 385/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17377/3, LV č. 5763, k. ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, ktorou je aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov tejto mestskej časti.