Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne u Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre mestskú príspevkovú organizáciu Galéria mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov č. 1, 2 a 6 bývalej Lekárne U Salvatora vo výmere 79,06 m², v stavbe so súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494, na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, LV 41, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom na Františkánskom námestí 416/11 v Bratislave, IČO 00179752, za účelom realizácie krátkodobých výstav a sprievodného programu k výstavám, na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021, za nájomné 150,00 Eur/m²/rok, spolu 11 859,00 Eur ročne, čo pri výmere nebytových priestorov 79,06 m² a dobe nájmu od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021 predstavuje sumu 5 929,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne u Salvatora, v stavbe so súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre mestskú príspevkovú organizáciu Galéria mesta Bratislavy, za účelom realizácie krátkodobých výstav a sprievodného programu k výstavám predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestskej príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy v gescii oddelenia kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prezentácii výstavných projektov, ktoré sa svojím obsahom viažu k hlavnému mestu SR Bratislave.