Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých tankistov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m², odčlenenej od pozemku registra „E“ KN parc. č. 652/2, LV č. 7186, podľa GP č. 25/2018 úradne overeného pod. č. G1-958/2019, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Andreja Šteňa, Bratislava, a PhDr. Veroniky Šteňovej, PhD., , Bratislava, za kúpnu cenu 3 990,00 Eur,

s podmienkami:

1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2 Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 1870/2, k. ú. Záhorská Bystrica, zdôvodňujeme jeho polohou, tento pozemok bezprostredne susedí s parc. č. 1874/4 vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok predstavuje neudržiavanú trávnatú plochu, ktorú je z hľadiska jej využitia účelné previesť do vlastníctva kupujúcich.
 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m², odčlenenej od pozemku registra „E“ KN parc. č. 652/2, LV č. 7186, podľa GP č. 25/2018 úradne overeného pod č. G1-958/2019, do podielového spoluvlastníctva Ing. Romanovi Kašákovi, bytom Československých tankistov 206, Bratislava, spoluvlastnícky podiel ½, a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Andreja Šteňa, bytom Záhradnícka 4, Bratislava, a PhDr. Veroniky Šteňovej, PhD., bytom Československých tankistov 208, Bratislava, spoluvlastnícky podiel ½, za kúpnu cenu 840,00 Eur,       

s podmienkami:

2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.2 Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 1874/5, k. ú. Záhorská Bystrica, rovnako zdôvodňujeme jeho polohou a charakterom, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1873 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, na pozemku je umiestnený dvor, je oplotený a zo strany kupujúcich dlhodobo užívaný. Z hľadiska využitia daného pozemku je jeho prevod do vlastníctva kupujúcich účelný.