Návrh uznesenia

Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. založenie obchodnej spoločnosti  MKK Grössling s. r. o., so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, ktorej spoločníkmi budú hlavné mesto Slovenkej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava, a obchodná spoločnosť National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, Bratislava, za účelom revitalizácie a následnej prevádzky mestských kúpeľov Grössling a mestskej knižnice, s podmienkou, že jej založeniu bude predchádzať kladné stanovisko od Protimonopolného úradu SR,

2. vklad hlavného mesta do základného imania spoločnosti MKK Grössling s. r. o.:
a) peňažný vklad v sume 850 000,00 Eur,
b) nepeňažný vklad, nehnuteľnosť – pozemok parcela reg. C KN par. č. 21357, vo výmere 588 m², zapísaný na LV č. 1656, obec Bratislava, k. ú. Staré Mesto, ktorý sa započítava na vklad spoločníka v sume 197 500,00 Eur, na základe znaleckého posudku č. 42/2021 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.,

3. spoločenskú zmluvu obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.,

4. za konateľov obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.:
a) Gábor Bindics,
b) Ing. Martin Neupauer,

​5. za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.:
a) Ing. Ivan Peschl, MSc.,
b) ....................................