Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na Námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 4 852,20 m²  samostatnej podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na Námestí Martina Benku, k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v podzemí pozemku registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol GP č. 3105/2021 zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2, zapísaných na LV č. 1656, pre spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 35738880, za účelom krátkodobého parkovania návštevníkov a dlhodobého parkovania, ktoré sa bude postupne transformovať na krátkodobé parkovanie a parkovanie pre rezidentov,  na dobu určitú 30 rokov od 01. 09. 2021, za nájomné 100,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 4 852,20 m² predstavuje sumu 485 220,00 Eur ročne,

s podmienkou:

Zmluva o nájme nebytového priestoru bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva  o nájme nebytového priestoru nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 4 852,20 m²  samostatnej podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na Námestí Martina Benku, k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v podzemí pozemku registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol GP č. 3105/2021 zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2, zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o., za účelom krátkodobého parkovania návštevníkov a dlhodobého parkovania, ktoré sa bude postupne transformovať na krátkodobé parkovanie a parkovanie pre rezidentov, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., je obchodná spoločnosť, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je hlavné mesto SR Bratislava a ktorej jedným z predmetov činností je prenájom garáží, parkovacích plôch a boxov. Príjmy z parkovania budú investované na modernizáciu garáže so zvýhodneným parkovaním pre občanov ako benefit parkovacej politiky. Mestský parkovací systém, spol. s r.o., bude v týchto nebytových priestoroch – podzemnej garáži vykonávať komplexné služby property managementu.