Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

1. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 597 m², občianskemu združeniu UM so sídlom Amurská 54 v Bratislave, IČO 50040855, za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyradenom vozni električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v Bratislave, na dobu určitú 5 rokov,  za nájomné:

1. 19,00 Eur/m²/rok  dočasné umiestnenie objektu vyradeného vozňa električky na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 63 m² ročne sumu 1 197,00 Eur,

2. 7,00 Eur/m²/rok  prístup a spevnené plochy areálu objektu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 534 m² ročne sumu 3 738,00 Eur,
čo predstavuje pri celkovej výmere 597 m² ročne sumu 4 935,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5194/1 v k. ú. Petržalka pre občianske združenie UM, Amurská 54, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že umiestnenie a prevádzkovanie malého kultúrneho centra vo vyradenom vozni električky na Tyršovom nábreží v Bratislave je naplnením ideového zámeru hlavného mesta SR Bratislavy podporovať činnosť a udržateľnosť kultúrnych a umeleckých centier a klubov, ktoré realizujú celoročnú činnosť a vytvárajú kultúrny život v hlavnom meste SR Bratislave. T3 – kultúrny prostriedok je dôležitou súčasťou bratislavskej umeleckej scény s medzinárodným presahom vzhľadom na neziskový charakter a vysokú pridanú hodnotu, premyslenú dramaturgiu a potrebu adekvátnej ponuky kultúry v hlavnom meste SR Bratislave. Žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
2. Nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5194/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 756 m², občianskemu združeniu Cyklokoalícia so sídlom Partizánska 7162/2 v Bratislave, IČO 31800394, za účelom umiestnenia a prevádzkovania komunitnej dielne Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží v Bratislave, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné:

1. 19,00 Eur/m²/rok  dočasné umiestnenie kontajnerov na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 98 m² ročne sumu 1 862,00 Eur,

2. 7,00 Eur/m²/rok  prístup a spevné plochy areálu kontajnerov na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 658 m² ročne sumu 4 606,00 Eur,
čo predstavuje pri celkovej výmere 756 m² ročne sumu 6 468,00 Eur,

s podmienkou :

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5194/1 v  k. ú. Petržalka pre občianske združenie Cyklokoalícia, Partizánska 7162/2, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že umiestnenie kontajnerov na prevádzkovanie cykloslužieb na Tyršovom nábreží v Bratislave inicioval Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu revitalizácie priľahlého priestoru, pričom nové rozmiestnenie mobiliáru vychádza z návrhu mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy, ako aj z toho, že budúci nájomca už mal v danej lokalite predchádzajúcu zmluvu o nájme. Nájomca je občianskym združením, ktoré dlhodobo v lokalite ponúka svoje služby pre všetkých obyvateľov do veľkej miery bezplatne, prispieva k šíreniu osvety o vhodnosti cyklodopravy pre hlavné mesto SR Bratislavu a životné prostredie, poskytuje bezplatné služby bike sharingu, ktorých jedinou podmienkou je absolvovanie bezplatného školenia, a organizuje kultúrne akcie s voľným vstupom pre verejnosť. Občianske združenie Cyklokoalícia je aktívnym členom občianskej spoločnosti v hlavnom meste SR Bratislave. Svojím pôsobením v lokalite občianske združenie Cyklokoalícia skvalitňovala a bude skvalitňovať verejný priestor a prispievať k propagácii zdieľanej ekonomiky. V mnohých ohľadoch tak pomáha napĺňať strategické ciele hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.