Bod č. 25

Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k.ú. Petržalka a prislúchajúceho pozemku, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka (doterajšieho správcu majetku)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.