Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484 vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o., so sídlom v Limbachu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu vo výške 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1426 – záhrady vo výmere 778 m² a parc. č. 1484 – záhrady vo výmere 518 m², zapísaných na LV č. 3843, od podielového spoluvlastníka spoločnosti DirektStav s. r. o., so sídlom Vavrinecká 48, Limbach, IČO 45392846, za kúpnu cenu celkovo v sume 136 080,00 Eur.