Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 – ostatná plocha vo výmere 11 m² a parc. č. 1772/26 – záhrada vo výmere 14 m², spolu vo výmere 25 m², zapísaných na LV č. 10, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom na Hrebendovej 40/B v Bratislave, IČO 50183702, za účelom vybudovania časti verejného chodníka pre peších, prepájajúceho ulice Kráľovské údolie a Radvanská, a uloženia verejného osvetlenia, v súvislosti s pripravovanou stavbou rodinného domu Kráľovské údolie na pozemkoch parc. č. 1864/8, parc. č. 1864/9 a parc. č. 1865/8, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné:

1. 30,00 Eur/m²/rok od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 750,00 Eur,

2. 22,00 Eur/m²/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo predstavuje ročne sumu 550,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu, že spoločnosť iiSTATE s.r.o., na vlastné náklady vybuduje na predmete nájmu časť verejného chodníka pre peších, ktorý prepojí ulice Kráľovské údolie a Radvanská, a následne ho prevedie do majetku hlavného mesta SR Bratislavy a do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Verejný chodník pre peších prepájajúci ulice Kráľovské údolie a Radvanská bude vybudovaný aj na pozemku parc. č. 1866/10, k. ú. Staré Mesto, ktorého nájom schválilo spoločnosti iiSTATE s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 86/2020 zo dňa 29. 09. 2020.
Spoločnosť iiSTATE s.r.o., pripravuje na vlastných pozemkoch parc. č. 1864/8, 9 a parc. č. 1865/8, ktoré susedia s pozemkami určenými na vybudovanie verejného chodníka, novostavbu rodinného domu Kráľovské údolie.