Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1049, parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 9 488 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 9 700 m², spolu s vybudovanou inžinierskou stavbou parkoviska P6 označeného ako „Park and Ride“ vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava, IČO 00211087, na dobu určitú 5 rokov s možnosťou predĺženia nájmu o ďalšie 3 roky, za nájomné v sume 200 000,00 Eur s DPH ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 2021. V prípade, že zmluva  o nájme nebude prenajímateľom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.