Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi zriadenie komunitného kompostoviska

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92 – ostatná plocha vo výmere 4 m², zapísaného na LV č. 46, Ing. Petrovi Dancákovi, v Bratislave, za účelom zriadenia komunitného kompostoviska umiestnením 2 ks kompostérov, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 4 m² predstavuje 20,00 Eur/rok,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy je nájomca povinný predložiť prenajímateľovi doklad preukazujúci právny vzťah k pozemkom so zeleňou. V prípade, že nájomca tento právny vzťah k pozemkom nepredloží a nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92 – ostatná plocha vo výmere 4 m², zapísaného na LV č. 46, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako výkonný orgán hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení § 15 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov vydal nájomcovi súhlasné stanovisko k zriadeniu komunitného kompostoviska, registračné číslo KV003.