Bod č. 69

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.