Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi, CSc., a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m², odčleneného od pozemku registra „E“ KN parc. č. 2990/4, LV č. 5920, podľa GP č. 19/2020 úradne overeného dňa 31. 08. 2020 pod č. 1711/2020, do podielového spoluvlastníctva doc. RNDr. Jozefa Krištína, CSc., Bratislava, v podiele ½, a Zuzany Krištínovej, Bratislava, v podiele ½, za kúpnu cenu 1 720,00 Eur,   

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Osobitný zreteľ predaja daného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2170/26, k. ú. Dúbravka, zdôvodňujeme jeho špecifickou polohou a malou výmerou. Parcela č. 2170/26 je súčasťou plochy, ktorá tvorí prístup k stavbe so súpis. č. 16 na parc. č. 2128 zo strany Bezekovej ulice. Stavba so súpis. č. 16 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 2128 a parc. č. 2129/2 v k. ú. Dúbravka sú v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich.

Zrealizovanou kúpou pozemku parc. č. 2170/26 dôjde k zarovnaniu pozemkov pod mestskou komunikáciou III. triedy na Bezekovej ulici do jednej línie.