Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 26.05.2011

 • 26. mája 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo dňa 3. 3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo dňa 31. 3. 2011 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 3. 3.Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 606/2008 o poskytnutí účelovej dotácie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na vybudovanie lodenice a súvisiacej infraštruktúry

 4. 4.Návrh priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 - 2014 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 5. 5.Návrh na voľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 6. 6.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 7. 7.Návrh na odvolanie predsedu a voľbu predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh na voľbu hlavnej architektky Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 9. 9.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

 10. 10.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a doplnky 02 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 11. 11.Návrh na zapojenie do projektu EPO Urban

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku

  Materiály
 13. 13.Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 14. 14.Právna a ekonomická analýza variánt vývoja Parku kultúry a oddychu v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 15. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 16. 16.Návrh koncepcie rozvoja informačného systému hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 17. 17.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s. r. o., dňa 30. mája 2011

  Materiály
 18. 18.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s., dňa 28. júna 2011

  Materiály
 19. 19.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., dňa 22. júna 2011

  Materiály
 20. 20.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., v júni 2011

  Materiály
 21. 21.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s., dňa 16. júna 2011

  Materiály
 22. 22.Návrh na realizáciu projektového zámeru "Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica"

 23. 23.Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 24. 24.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

  Materiály
 25. 25.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15473/8, Čalovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/2

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/5 a parc. č. 475/34, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve strpieť realizáciu stavebnej úpravy na vyznačenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Areas, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Petržalského domova seniorov

  Materiály
 35. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 129/2011 zo dňa 26. 5. 2011, prijatého k návrhu na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb - garáží na Námestí Hraničiarov

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte na Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť BIOSCOP Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č. 1868/2

  Materiály
 39. 39.Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mesta SR Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre Izraelskú obchodnú komoru na Slovensku

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/7

 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3313

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, pre MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Kočánkova 1 pre Divadlo Aréna, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanovišťom

  Materiály
 45. 45.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 47. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, spoločnosti OMNIA 2000 a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 48. 48.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, občianskemu združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 49.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 50. 50.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmluvnou pokutou a trovami konania

  Materiály
 51. 51.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 3 925,97 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 52. 52.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur

  Materiály
 53. 53.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 240,95 Eur

  Materiály
 54. 54.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 506,82 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 55. 55.Návrh na odpustenie dlhu v sume 2 264,85 Eur

  Materiály
 56. 56.Návrh na odpustenie dlhu v sume 260,58 Eur

  Materiály
 57. 57.Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 58. 58.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 12, Miletičova 65, Rumančeková 16, Andreja Mráza 8, Karadžičova 6, Záhradnícka 43, 45, Geologická 1D, 1E, 1F, Latorická 19, Rustaveliho 3, 5, Závadská 18, Hany Meličkovej 7, Jamnického 16, Bujnákova 9, Studenohorská 29, Vysokohorská 9, Štefana Králika 16, Hálova 13, Lachova 10, Šustekova 1, 3, Znievska 11, Znievska 5, Smolenická 8, Topoľčianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 59. 59.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 880/2005 zo dňa 24. 11. 2005, č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010, č. 1210/2010 zo dňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo dňa 27. 1. 2011

  Materiály
 60. 60.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 61. 61.Interpelácie

 62. 62.Rôzne

 63. 62.1.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s., dňa 29. 6. 2011

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma
  zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o súdnom spore Michalská 5

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Godrova 1 v Bratislave dopredaj

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome
  Solivarská 21, 23, 25, 27, Niťová 1, Rezedová 8, Karadžičova 6, Čiližská 16, Latorická
  19, 21, Hany Meličkovej 9, Jamnického 4, Pribišova 2, Hálova 13, Lenardova 16,
  Mlynarovičova 1, 3, Lachova 24, 26, Furdekova 25, Znievska 5, 7, Krásnohorská
  1, 3, Strečnianska 5, Topoľčianska 18, Topoľčianska 20, vlastníkom bytov a nebytových
  priestorov

  Materiály
 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2011

  Materiály