BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 26.05.2011

 • 26. mája 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo dňa 3. 3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo dňa 31. 3. 2011

  Materiály
 3. 3.Návrh priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 – 2014

  Materiály
 4. 4.Návrh na voľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude doručený v náhradnom termíne.)

  Materiály
 5. 5.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude doručený v náhradnom termíne.)

  Materiály
 6. 6.Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh na voľbu hlavnej architektky Bratislavy (Materiál bude doručený v náhradnom termíne.)

  Materiály
 8. 8.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

 9. 9.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a doplnky 02

 10. 10.Návrh na zapojenie do projektu EPO Urban

 11. 11.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku

  Materiály
 12. 12.Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 13.Právna a ekonomická analýza variánt vývoja Parku kultúry a oddychu v Bratislave (Materiál bude doručený v náhradnom termíne.)

  Materiály
 14. 14.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 15. 15.Návrh koncepcie rozvoja informačného systému hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 16. 16.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s. r. o., dňa 30. mája 2011

  Materiály
 17. 17.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s., dňa 28. júna 2011

  Materiály
 18. 18.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., dňa 22. júna 2011

  Materiály
 19. 19.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., v júni 2011

 20. 20.Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s., dňa 16. júna 2011

 21. 21.Návrh na realizáciu projektového zámeru „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“

 22. 22.Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 23.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

 24. 24.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15473/8, Čalovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 26. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/2

 27. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/5 a parc. č. 475/34, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 31. 31.Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8

 32. 32.Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve strpieť realizáciu stavebnej úpravy na vyznačenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Areas, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Petržalského domova seniorov

  Materiály
 34. 34.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb – garáží na Námestí Hraničiarov

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte na Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť BIOSCOP Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č. 1868/2

  Materiály
 37. 37.Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mesta SR Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre Izraelskú obchodnú komoru na Slovensku

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/7

 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3313

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, pre MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Kočánkova 1 pre Divadlo Aréna, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanovišťom

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16 spoločnosti PBL DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, spoločnosti OMNIA 2000, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, občianskemu združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave

  Materiály
 47. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 48. 48.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmluvnou pokutou a trovami konania

 49. 49.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v celkovej sume 3 925,97 Eur s príslušenstvom

 50. 50.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur

 51. 51.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 240,95 Eur

 52. 52.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 506,82 Eur

 53. 53.Návrh na odpustenie dlhu v sume 2 264,85 Eur

 54. 54.Návrh na odpustenie dlhu v sume 260,58 Eur

 55. 55.Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur

 56. 56.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 12, Miletičova 65, Rumančeková 16, Andreja Mráza 8, Karadžičova 6, Záhradnícka 43, 45, Geologická 1D, 1E, 1F, Latorická 19, Rustaveliho 3, 5, Závadská 18, Hany Meličkovej 7, Jamnického 16, Bujnákova 9, Studenohorská 29, Vysokohorská 9, Štefana Králika 16, Hálova 13, Lachova 10, Šustekova 1, 3, Znievska 11, Znievska 5, Smolenická 8, Topoľčianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 57. 57.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 880/2005 zo dňa 24. 11. 2005, č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010, č. 1210/2010 zo dňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo dňa 27. 1. 2011

  Materiály
 58. 58.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 59. 59.Interpelácie

 60. 60.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie