Bod č. 33

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve strpieť realizáciu stavebnej úpravy na vyznačenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Areas, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.