Bod č. 25

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.