Bod č. 24

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.