BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.06.2011

 • 30. júna 2011
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Návrh na voľbu námestníka primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 3.Návrh na určenie právomocí námestníčok primátora hlavného mesta SR Bratislavy a okruhov úkonov a činností, ktoré sú oprávnené vykonávať jeho námestníčky

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Národné tenisové centrum, a.s., Slovenská plavba a prístavy a.s., TEHELNÉ POLE, a.s., Halbart-Slovakia a.s., Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r. o., a KSP, s.r.o.

  Materiály
 5. 5.Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľov príspevkových organizácií celomestského charakteru Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ), Paming, MARIANUM - pohrebníctvo Bratislavy a Generálny investor Bratislavy (GIB) - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

 6. 6.Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia

  Materiály
 7. 7.Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. 9.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010

 10. 10.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

  Materiály
 11. 11.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02

  Materiály
 12. 12.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (Presun pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy ukladať pokuty v mysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.)

  Materiály
 13. 13.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých a premenovaných ulíc, nábrežia a námestia v mestských častiach Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Lamač, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

  Materiály
 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  Materiály
 16. 16.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

  Materiály
 17. 17.Návrh na realizáciu Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu

 18. 18.Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2011

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci

 20. 20.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní

 21. 21.Návrh dodatku č. 3 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

  Materiály
 22. 22.Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2011

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21585/5, parc. č. 21585/6 a parc. č. 21585/7, spoločnosti Wildebrandt´ s Estates s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3237/1, spoločnosti MARINER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19477/43, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a športovej haly na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti C3X, s. r. o.

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č.1957/9, spoločnosti Bolinivio Holdings Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, Cyprus

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v podbrání objektu Starej radnice, pre občianske združenie Inklúzia so sídlom v Bratislave

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15533/1, spoločnosti New City Development- Rumančeková, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22241/2, spoločnosti Stavomontáže Trnávka a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/1, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 17330/13 v Bratislave, k. ú. Rača, Ing. Miloslavovi Urbanovi, Lucii Radvanskej, MVDr. Pavlovi Hlucháňovi a manželke Ing. Martine Hlucháňovej

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu LIMBA, so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k ú. Dúbravka, parc. č. 3006, pod kontajnerovým stanovišťom

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2558/1, parc. č. 2563, parc. č. 2564, parc. č. 2569 a parc. č. 2611/2, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/44, pre Občianske združenie ULITA so sídlom v Bratislave

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosti AUPARK a.s., a AUPARK Tower Bratislava s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 41. 41.Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 42. 42.Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 43. 43.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na ul. Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 44. 44.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 244/2007 zo dňa 25. 10. 2007, prijatého k návrhu na dlhodobý nájom nehnuteľností v Bratislave na Ivánskej ceste 21, k. ú. Trnávka, Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na prerokovanie možnosti zúčastnenia sa hlavného mesta SR Bratislavy na opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom SR - Ministerstvom obrany na prevod nehnuteľností v k. ú. Vajnory - Predkladateľ stiahol materiál z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Slávičie údolie

  Materiály
 47. 47.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, Na vrátkach, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Predkladateľ stiahol materiál z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 48. 48.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1, parc. č. 882/76 a parc. č. 882/77, Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 49. 49.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č. 2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 2472/1, Strmý vŕšok, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 50. 50.Návrh na schválenie zámeru predaja stavby - garáže v Bratislave, súp. č. 8927, k. ú. Ružinov, na pozemku parc. č. 275/14, formou priameho predaja s cenovou ponukou - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 51. 51.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 257/2007 v časti B bode 3 zo dňa 22. 11. 2007 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 861/2010 časť B bod 3 zo dňa 28. 1. 2010

 52. 52.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2011 zo dňa 31. 3. 2011

 53. 53.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 6044/1, parc. č. 6107/1, parc. č. 6107/2, parc. č. 6107/5 a parc. č. 6109/1, do správy Mestských lesov v Bratislave

  Materiály
 54. 54.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Solivarská 21, 23, 25, 27, Miletičova 48, 50, 52, 54, Miletičova 65, Nezábudková 4, Rumančeková 18, Mojmírova 2, Mojmírova 10, 12, Páričková 19, 21, Staré záhrady 4, 6, 8, Goláňova 7, Podlučinského 13, Staré záhrady 10, 12, 14, Košická 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Latorická 19, Baltská 11, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Horná 5, Rustaveliho 3, 5, Gelnická 16, 18, Jána Stanislava 15, Veternicová 7, Bagarova 32, Hradištná 9, Hradištná 25, Ševčenkova 25, Hálova 13, Markova 7, Zádunajská cesta 5, Černyševského 31, M. Curie - Sklodowskej 11, M. Curie-Sklodowskej 27, 29, Furdekova 8, Hrobákova 7, Bradáčova 5, Medveďovej 19, Šustekova 3, Šustekova 7, Vígľašská 11, Znievska 9, 11, Znievska 7, Krásnohorská 1, Smolenická 12, Znievska 21, Krásnohorská 16, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

  Materiály
 55. 55.Interpelácie

 56. 56.Rôzne -

 57. 56.1.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prijatého k materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2011, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb - Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie.

 58. 56.2.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 120/2011 zo dňa 26. 5. 2011

 59. 56.2.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 120/2011 zo dňa 26. 5. 2011

 60. 57.Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne

  Materiály
 61. 58.Návrh na prerokovanie zostávajúcich materiálov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 30. 6. 2011

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma
  zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Stav hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 13. 6. 2011, jeho vývoj a príčiny

  Materiály
 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. d.Informácia o Nadácii Bratislava

  Materiály
 5. e.Informácia o kompetencií primátora hlavného mesta SR Bratislavy, resp. mestského
  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri schvaľovaní zriaďovania vecných
  bremien

  Materiály
 6. f.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010

  Materiály
 7. g.Informácia o pridelených bytoch za obdobie od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011

  Materiály
 8. h.Informácia o postupe pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti

  Materiály
 9. i.Informácia o nehnuteľnostiach vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. j.Informácia o vyhotovovaní znaleckých posudkov pre účely stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností

  Materiály
 11. k.Informácia o návrhu zásad použitia prvkov elektronickej aukcie pri prevodoch majetku

  Materiály
 12. l.Informácia o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 2/2011, vykonanou v čase od 2. 2. 2011 do 15. 2. 2011, zameranej na kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce

  Materiály
 13. m.Návrh na vybudovanie úsekov cyklistických trás bez potreby nákladných finančných investícií

  Materiály
 14. n.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Solivarská 21, 23, 25, 27, Miletičova 48, 50, 52, Mojmírova 2, Mojmírova 10, 12, Páričkova 19, Staré záhrady 2, Staré záhrady 4, 6, 8, Podlučinského 13, Staré záhrady 10, 12, 14, Košická 36, 38, 40, 42, 44, 46 ,48, 50, Baltská 11, Korytnícká 2, Korytnícká 4, Korytnícká 5, Korytnícká 6, Korytnícká 7, Horná 5, Gelnická 16,18, Tbiliská 27, 29, Jamnického 4, Jamnického 16, Ľudovíta Fullu 14, Hlaváčikova 21, Gallayova 5, Belinského 5, Hálova 13, Markova 7, Wolkrova 35, Lenardova 16, Lenardova 14, Gercenova 1, Černyševského 9, Lachova 24, 26, Hrobákova 13, Bradáčova 5, Hrobákova 38, Haanova 20, Šášovská 8, Znievska 11, Znievska 7, Krásnohorská 3, Budatínska 47, Turnianska 2, Holičska 20, Budatínska 5, Krásnohorská 16, Jasovská 45, Topolčianska 16, Tematínska 4, Romanova 40, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 15. o.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac

  Materiály