BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.10.2011

 • 27. októbra 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2011

 2. 2.Analýza dopadov návrhu Zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve na Hlavné mesto SR Bratislavu

 3. 3.Návrh priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách

 4. 4.Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh projektového zámeru financovaného z EÚ „Budovanie partnerstiev medzi Bratislavou a Györom“

 6. 6.Návrh projektového zámeru financovaného z EÚ pre seniorov „Seniori v európskom priestore“

 7. 7.Návrh na realizáciu projektu EDITS

 8. 8.Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 9. 9.Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru Generálny investor Bratislavy

 11. 11.Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy

 12. 12.Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 13. 13.Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy

 14. 14.Návrh na využitie prízemných a podzemných priestorov paláca Ruttkayovcov-Vrútockých, Uršulínska 6 , Bratislava - Staré Mesto

 15. 15.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

 16. 16.Materiály, ktoré budú prijaté jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v októbri 2011

 17. 17.Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 21. novembra 2011

 18. 18.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

 19. 19.Informácia o aktuálnom právnom stave nehnuteľnosti na Jesenského ulici – budova ZŠ a ZUŠ

 20. 20.Postup pri realizácii práv a povinností hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúcich zo zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom (ďalej len „zákon“) a základné podmienky potrebné na získanie nároku na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie nájomných bytov

 21. 21.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 3

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave k. ú. Rača časť parc. č. 6041/2, 6044, 6107/1, 6107/2, 6107/5, 6109/1,6109/2 a časti investičných lesných ciest vedených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Rača na parc. č. 6041/2, 6109/2 Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4330/1

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu objektu na Uršulínskej č. 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti F.X. MESSERSCHMIDT, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/3 a parc. č. 4354/2 pre spoločnosť GLOBALPACK, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5947/83 a parc. č. 5947/84 pre spoločnosť Incheba, a. s. so sídlom v Bratislave

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – garáže č. G2, vo výmere 19,34 m2, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej ulici, orientačné číslo 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre PhDr. Janu Pavlíkovú bytom v Bratislave

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10450/44 spoločnosti KOVO GROUP s. r. o., so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Trnávka, Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ so sídlom v Bratislave

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a k. ú. Petržalka, spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave

 32. 32.Návrh na uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5842 a parc. č. 5843, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 33. 33.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Slávičie údolie 4

 34. 34.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č. 2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 2472/1, Strmý vŕšok, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 35. 35.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21700/44, Dobšinského ul.

 36. 36.Návrh na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, par.c č. 2525/5

 37. 37.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 38. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 40. 40.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 41. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

 42. 42.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto – Projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave

 43. 43.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Vrakuňa – projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave

 44. 44.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti – objektu na Radlinského ul. č. 53, a to pozemkov parc. č. 7969/1, 7969/2 a stavby súp. č. 2786 na pozemku parc. č. 7969/1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 45. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti strechy objektu Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – umiestnenie základňovej stanice GSM

 46. 46.Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na ul. Hany Meličkovej č. 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

 47. 47.Návrh na vyhlásenie druhého kola podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v suteréne objektu na Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 48. 48.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2002 zo dňa 19. 9. 2002 5

 49. 49.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody – Drevená 10

 50. 50.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemok v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3272/654

 51. 51.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 729/20

 52. 52.Návrh na zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 a zriadenie vecného bremna – práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemky v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č. 9165/23, parc. č. 21795/1 a parc. č. 21293/37

 53. 53.Návrh na zriadenie vecného bremena – povinnosti strpieť umiestnenie, zotrvanie a užívanie námestia pred novostavbou SND, na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9182/2, parc. č. 9182/11 a parc. č. 9193/5

 54. 54.Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave, návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy námestia so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pre záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave

 55. 55.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15,17,19,21, Kvačalova 49, Páričkova 17, Sklenárova 18,20, Sklenárova 22,24, Slatinska 2,4, Slatinská 10,12, Žitavská 2,4,6, Toplianska 3, Lotyšská 2,4,6,8, Estónska 48, Horná 5, Koprivnická 36, Bakošova 46, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Fedinova 16, Pifflova 8, Furdekova 4, Šášovská 6, Žehrianska 7, Jasovská 45, Šintavská 26, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

 56. 56.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1173/2006 zo dňa 28.09.2006, č. 53/2007 zo dňa 01.03.2007 a č. 59/2011 zo dňa 31.03.2011

 57. 57.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 58. 58.Interpelácie

 59. 59.Rôzne

 60. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 61. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 62. c.Informácia o zapojení mesta Bratislavy do projektu v rámci výzvy CENTRAL EUROPE, Priorita 4 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov, konkrétne rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca

 63. d.Informácia o zapojení mesta Bratislavy do projektu v rámci výzvy CENTRAL EUROPE, Priorita 1 – Uľahčenie inovácií v Strednej Európe

 64. e.Informácia o predpokladanom výbere dane z nehnuteľností v roku 2011

 65. f.Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava

 66. g.Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolouv mestskej rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava

 67. h.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. štvrťroka 2011

 68. i.Informácia o pravidlách prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti

 69. j.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v období od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011

 70. k.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Nám. Hraničiarov 6/b - dopredaj 7

 71. l.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15,17,19,21, Solivarská 21, Medzilaborecká 12, Mierová 22, Sklenárova 18,20, Sklenárova 22,24, Slatinská 2,4, Slatinská 10,12, Lotyšská 2,4,6,8, Hany Meličkovej 9, Ľudovíta Fullu 60, Koprivnická 36, Studenohorská 25, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Hálova 13, Markova 7, Pečnianska 33, Černyševského 9, Černyševského 31, Mlynarovičova 9, Šustekova 25, Vígľašská 3, Beňadická 32, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

 72. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 2011

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie