Bod č. 31

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – garáže č. G2, vo výmere 19,34 m2, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej ulici, orientačné číslo 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre PhDr. Janu Pavlíkovú bytom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.