Bod č. 47

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti – objektu na Radlinského ul. č. 53, a to pozemkov parc. č. 7969/1, 7969/2 a stavby súp. č. 2786 na pozemku parc. č. 7969/1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.